فرم دریافت و ارسال پروژه ها

با سلام ، فرم ذیل جهت ارائه به دبیرخانه همایش میباشد و به 2 صورت قابلیت دریافت را داراست.

  1. فرم را دانلود و از طریق شماره واتس آپ ( 09192454993 ) ارسال نمایید.
  2. فرم کامل شده ذیل را پر نموده و از همینجا مستقیما ارسال نمایید.

جدول 1. خلاصه محاسبات اقتصادي

رديف شرح مبلغ ( ريال )
1 ارزش تجهيزات موجود
2 هزينه هاي مورد نياز اتمام طرح
3 مجموع هزينه هاي اوليه و يا هزينه هاي انجام شده
4 مجموع هزينه هاي ساليانه
5 مجموع درآمد هاي ساليانه
6 درآمد خالص ساليانه
7 نرخ بازده داخلي سرمايه گذاري (IRR)
8 دوره بازگشت سرمايه (SPP)

جدول 2. جزئیات فازهای انجام پروژه

ردیف شرح تاریخ اتمام هزینه
فاز اول
فاز دوم