گردشگری و توریسم

با توجه به افزایش تعداد گردشگران داخلی و خارجی نیاز کشور به تامین امکانات مناسبتر جهت ارائه به گردشگران از ضرورتهای حال و آینده کشور است. این مقوله از سرمایه گذاری بکر و پیچیده نیاز شدید به شناخت مناسب از شرایط اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی را دارد که بی شک ورود به این حوزه جذاب از درآمد ریالی و ارزی نیازمند ایجاد زیر ساخت های فراوانی است که فرصت های سرمایه گذاری متفاوتی را بوجود می آورد و بدلیل گستردگی آن بسیار قابل تامل است.

No posts found!