آقای آرزو

آرزو به معنی آن چیزی است که ما در دنیای هستی تمنا می کنیم یا انتظارآن را می کشیم . آرزو همان چیزی است که در پس آن احساسی شورانگیز ، انگیزه ای پر قدرت و هیجانی بی نظیر وجود دارد . آرزو حاصل تمام ناخودآگاه ماست . آرزو از زیرین ترین احساس های نهفته ما همچون آیینه سخن می گوید . پس آرزو یک درخواست ساده منطقی نیست و برآوردن آرزوی انسان ها فقط یک پاسخ و انجام آن به شکل منطقی نمی باشد .
ازاین رو وبسایت ” آقای آرزو” تک بعدی یا دو بعدی نیست ، بلکه چند بعدی است وبه اندازه آرزو های تمام آدم ها و نیازها و خواسته هایشان بعد پیدا می کند وهر گونه طیف سنی از کودک ، نوجوان ، جوان ، میان سال ، بزرگ سال و حتی پیر و کهنسال را که ممکن است آرزوهای محدودی داشته باشند تحت پوشش و اجابت خود واعضا باشگاه می گیرد .