اسرار شغلی

اسرار شغلی یا تجاری به هر نوع اطلاعات ارزشمندی اطلاق می شود که دارای ارزش مستقل اقتصادی باشد بدون آنکه عموم مردم یا رقبا از آن مطلع باشند. در این سرویس خاص که به میلیاردهای برند بیشتر تعلق می گیرد مشاور پس از نیازیابی که شامل شناسایی نیازهای مخفی آینده نزدیک مخاطبین آن برند است به ایده یابی و حتی نوآوری پرداخته و آن ایده ها و متدها را به صاحبین اصلی و مطلع شرکت مشاوره می دهد که باعث رشد برند و پیش افتادن از رقبا گردد.