فرصت های سرمایه گذاری ( صنعت )

کارخانه تابلو سنگهای قیمتی

وضعیت : مشارکت و هم افزایی

مشخصات پروژه :

کارخانه تابلو سنگهای قیمتی منظور از تابلو سنگ ، سنگ نگاره ای است که طرح به صورت برجسته و یا تخت بر روی صفحه ای سنگی نقش بسته باشد. این پروژه با برش سنگ های قیمتی بزرگ حکاکی و