سلامت

ارتقا جذب سرمایه داخلی و خارجی در حوزه سلامت یکی از اساسی ترین نیاز های اقتصاد سلامت است.

رشد فزاینده تکنولوژی و سود شرکت های این حوزه بعد از کرونا (covid-10)مجموعه سرمایه گذاران را بر آن داشته است که بخش قابل توجهی از منابع خود را به سمت فرآینده های مختلف سرمایه گذاری در سلامت سوق دهد.