فرصت های صنعتی

هرگاه به تاریخچه مردان ثروتمند و موفق نگاهی بیاندازیم آن ها یا از طریق ایده ها و اعتبار خود سرمایه ای را ایجاد کرده اند یا با هم افزایی سرمایه ها به پروژه های بزرگتر دست یافته اند. سرمایه گذاری صنعتی نتنها بزرگترین زنجیره ارزش را ایجاد می نماید بلکه در سطح اشتغالزایی هم برای جامعه بسیار حائز اهمیت است .

از این رو سرمایه گذاری های جدید ، توسعه طرح های فعال و احیای پروژه های راکد جز بهترین فرصت های سرمایه گذاری در صنعت خواهند بود که سرمایه گذاران چه مستقل و چه با حمایت دیگران همچون فرهنگ کایرتسو ژاپنی از همجوشی شبکه ای بهره مند می گردند. این روش همانند گنبدی آهنین از آسیب ها از کل سرمایه ها و برندها محافظت و در منافع یکدیگر آن ها را شریک می نماید.