صندوق هم افزایی سرمایه

صندوقهای هم افزایی سرمایه‌ مدلی ازسرمایه‌گذاری هستند که تنها با هدف جمع‌آوری سرمایه سرمایه‌گذاران، و سرمایه‌گذاری آن سرمایه به طور جمعی از طریق مجموعه‌ای از ابزارهای مالی ایجاد می‌شوند.

صندوق های سرمایه گذاری نقش مهمی در تسهیل انباشت پس انداز شخصی، برای سرمایه گذاری های عمده ایفا می کنند. آنها همچنین مهم هستند زیرا پس‌اندازهای نهادی و شخصی را به عنوان وام در اختیار شرکت‌ها و پروژه‌هایی قرار می‌دهند که به رشد و اشتغال کمک می‌کنند.