صبحانه کاری

در سبک خلاقیت triz یکی از موضوعات و روشهای پیشنهادی که منجر به خلاقیت و رشد و توسعه می گردد تکنیک ترکیب کردن است .

باشگاه با بهرمندی از امکانات خاص پذیرایی از مهمانان و اعضاء دائم خود و ترکیب این موضوع با خدمات مشاوره ای که مدیران متخصص باشگاه ارائه می نمایند. ایده صبحانه کاری در باشگاه شکل گرفت ، این ایده که باعث هم افزایی اندیشه ها در محیط نشاط آور صبحگاهی می گردد که پیامد آن رشد و توسعه کسب و کار های اعضا و تولید سرمایه می باشد .