دکترین نفتی و فرانفتی

طی چند دهه گذشته سرمایه گذاری های جهانی در بخش نفت و فرانفت روندی صعودی داشته تا آنجا که موجب انقلاب های تکنولوژیک در این صنایع شده است . اما این تکنولوژیهای پیشرفته و گران صرفا در اختیار شرکتهای بزرگ فرا ملی بوده است که موجب شده تا دکترین فرانفت شکل گرفته و فرصت های سرمایه گذاری در این حوزه را برای سرمایه گذاران خردتر جذاب تر نماید . از این رو با معرفی فرصت های سرمایه گذاری فرانفتی می توان جاذبه های سرمایه گذاری در حوزه نفت ، گاز ، پتروشیمی و از این دست را ملموس تر نمود .