خدمات مالی و ارزی - رمز ارز

ما در عصر تکنولوژی و اقتصاد پویا زندگی می کنیم اما آینده مالی دنیا در دستان بلاکچین ها و تحلیل دیتاها و ارز های دیجیتالی است که هم امن تر و هم سهل تر معاملات را هدایت می کنند که ما را وارد اقتصاد دانش می نمایند. از این رو اعضا دائم می توانند از این خدمات تکنیکی باشگاه بطور حرفه ای بهره مند گردند و بخشی از سرمایه گذاری و یا سرمایه های خود را به ارز رمزها تبدیل کنند زیرا آینده مالی و معاملات بطور ناگزیر در اختیار ارزهای دیجیتال خواهد بود. اما سایر اعضا نیز می توانند از خدمات سرمایه گذاری در سیاهه تجاری خرید ( invoice ) یا جوینت ونچری و مشارکت در پروژه ها از آن بهره مند گردند.