تجارت و بازرگانی

هرگونه مراوده اقتصادی که میان افراد در زمینه فروش کالا انجام میشود تجارت است اما زمانی این تعریف زیباتر جلوه می گردد که افزایش درآمدها از طریق ایجاد فرصت های جدید و ناب با هم افزایی سرمایه ها در شبکه تامین منابع صورت پذیرد.